+370 689 13700
PradinisNuomos taisyklės

Nuomos taisyklės

UAB "Range of goods" įmonės kodas: 302721201, PVM mok. kodas LT100007882017, toliau taisyklėse - Nuoma123

Šalių teisės ir pareigos

 • Klientas patvirtina, kad turi teisę vairuoti lengvuosius automobilius (B kategorija), vairuotojo pažymėjimas yra išduotas teisės aktų nustatyta tvarka, yra galiojantis, nėra jokių priežasčių (įskaitant Nuomininko sveikatos būklę) dėl kurių Klientas negalėtų/neturėtų teisės vairuoti Automobilio.
 • Klientas įsipareigoja naudotis Automobiliu pagal jo paskirtį ir Sutarties sąlygas, grąžinti Automobilį (kartu su Automobilio registracijos liudijimu, techninės priežiūros talonu bei vienu raktų komplektu) laiku, o nevykdžius ar neįvykdžius tinkamai Automobilio grąžinimo metu sumokėti Sutartyje Šalių sutartus mokesčius ir baudas.
 • Klientas įsipareigoja nepažeisti Kelių eismo taisyklių, asmeniškai atsakyti padarius Administracinės teisės pažeidimą bei sumokėti teisės aktų nustatytas baudas. Šis punktas taip pat apima aplinkybę, kai administracinės teisės pažeidimo faktas paaiškėja pasibaigus nuomos terminui. Klientas, viršijęs leistiną nustatytą greitį, užfiksuotą stacionariu greičio matuokliu, įsipareigoja ir privalo imtis atitinkamų veiksmų, kad būtų išaiškintas pažeidimas ir esant reikalui, sumokėta pareigūnų paskirta bauda. Teisės aktų nustatyta tvarka konfiskavus Automobilį Klientas besąlygiškai įsipareigoja apmokėti automobilio saugojimo išlaidas bei mokėti Nuomotojui Sutartyje numatytą nuomos kainą už visą laikotarpį iki Automobilio Nuomotojui tinkamo grąžinimo dienos.
 • Klientui yra žinoma, kad Automobilio nuomos laikotarpiu Klientas yra atsakingas už Automobiliui/atskirom jo dalim/įrangai padarytą žalą.
 • Klientas pareiškia ir patvirtina, kad jis susipažino su Automobilio Civilinės atsakomybės ir , įskaitant, bet neapsiribojant: Automobilis Civilinės atsakomybės draudimu yra apdraustas.  (nuostolio dalis, draudiminio įvykio metu atlyginama draudėjo sąskaita) ir 10 (dešimties) proc. nuo Automobilio rinkos vertės vagystės dieną sumos išskaita Automobilio vagystės atveju. Pasirašydamas Sutartį Klientas, kaip Automobilio naudotojas, prisiima Automobilio draudėjo teises ir pareigas, kylančias iš Sutarties 1.4 punkte nurodytų draudimo sutarčių.
 • Klientas pareiškia ir patvirtina, kad jam yra žinomos visos iš Sutarties (įskaitant draudimo sutarčių) sąlygos, Automobilis, jo techninės savybės bei komplektacija atitinka Nuomininko poreikius, keliamus reikalavimus bei Šalių sutartą Kainą.
 • Nuomotojo atstovas patvirtina, kad:
  • Nuoma123 yra teisėtas Automobilio savininkas, nuosavybės teisė įgyta ir įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka, Automobilis nėra įkeistas, dovanotas, išnuomotas ar kitaip suvaržytos teisės į jį, nėra jokių teisminių ginčų dėl Automobilio;
  • Automobilis yra techniškai tvarkingas, yra puikios būklės ir Automobilio perdavimo – priėmimo akte nurodytos komplektacijos, jame yra visa teisės aktų privaloma ir (ar) gamintojų reikalaujama įranga.
 • Nuoma123 yra teisėtai įsteigtas ir tinkamai įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinis asmuo. Jis yra teisėtai ir tinkamai veikiantis, jis nėra reorganizuojamas ar likviduojamas. Jam nėra paskelbta ir / ar pradėta bankroto procedūra, jam nėra suteiktas / įregistruotas joks specialus statusas. Nuomotojo atstovas turi visus įgaliojimus ir teises Nuomotojo vardu sudaryti ir pasirašyti Sutartį.
 • Nuomos terminu sugedus ar kitaip Automobiliui tapus netinkamam eksploatuoti ne dėl Nuomininko kaltės Nuoma123 įsipareigoja:
 • kuo įmanomai greičiau pakeisti Automobilį ne žemesnės klasės ir panašaus modelio transporto priemone. Šiuo atveju, nuomos kaina už laiką, kuriuo Klientas negalėjo eksploatuoti Automobilio ar kitos Nuomotojo suteiktos transporto priemonės,  yra nemokama;
 • Nuomotojui per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo gavimo momento nesuteikus kitos tvarkingos ir eksploatacijai tinkamos transporto priemones, Klientui yra grąžinamas nuomos mokestis už nepanaudotą nuomos laiką bei kompensuojamos visos su tuo susijusios, Nuomininko patirtos, tiesioginės išlaidos.
 • Prašymą/skundą dėl iš įmonės įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams regionuose) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ ar Vartotojų teisių informacinėje sistemoje (VTIS)“.

Sutarties nutraukimas

 • Šalių susitarimu Klientas turi teisę nutraukti Sutartį prieš tai įspėjęs Nuomininką raštu (pateikus rašytinį pareiškimą arba elektroniniu paštu adresu info@nuoma123.lt.
 • Nutraukus Sutartį prieš terminą Nuomininko iniciatyva ne dėl Nuomotojo kaltės iki Automobilio perdavimo – priėmimo akto pasirašymo momento – Klientui yra negrąžinamas Užstatas; nutraukus Sutartį po Automobilio perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos – sumokėta suma už visą nuomos laikotarpį Klientui yra negrąžinama, o Užstatas grąžinamas tokiomis pačiomis sąlygomis ir tvarka, kaip jis būtų grąžintas pasibaigus nuomos terminui.
 • Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Nuoma123 nevykdo Sutarties 4.7 numatytų įsipareigojimų, šiuo atveju Užstatas ir nuomos mokestis už nepanaudotą nuomos laikotarpį yra grąžinamas Klientui grynaisiais pinigais Automobilio dokumentų ir raktų komplekto grąžinimo metu.
Nuoma oro uoste

Pasiimkite ir grąžinkite automobilį Palangos, Kauno arba Vilniaus oro uoste be jokio papildomo mokesčio!

Kasko draudimas

Visi automobiliai turi KASKO draudimą.

Nuplautas automobilis, pilnu kuro baku

Automobilį gausite nuplautą, bei su pilnu kuro baku.

El. paštu Viber Messenger Skambinti Rezervuoti